Dzieje Polski piastowskiej VIII w. -1370. Wielka historia Polski. Tom 2

Dzieje Polski piastowskiej VIII w. -1370. Wielka historia Polski. Tom 2

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Fogra
Seria: Wielka historia Polski
Liczba stron: 400
Rozmiar 259,6 MB
Data premiery: 2017-10-31
Tytuł: Dzieje Polski piastowskiej VIII w. -1370. Wielka historia Polski. Tom 2
Seria: Wielka historia Polski
Autor: Wyrozumski Jerzy
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Fogra
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 400
Data premiery: 2017-10-31
Rok wydania: 2014
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 23120471

ponad pięć stuleci dziejów polski, które zawierają się w niniejszym tomie, to przynajmniej cztery wyraźnie się wyróżniające okresy - o różnym czasie trwania, różnych cechach wewnętrznych i zewnętrznych, różnym natężeniu sił twórczych w procesie budowy naszej wspólnoty polityczno-kulturalnej, czyli państwa, a z czasem narodu. Ale jeżeli chodzi o symbol i zwycięstwo pewnej idei, to równie dobrze można przyjąć rok 1295, czyli datę koronacji królewskiej przemysła ii wielkopolskiego. Transformacji sprzyjało względne bezpieczeństwo zewnętrzne. Jego królestwo było wprawdzie efemerydą, ale królestwo wacława ii czeskiego też nie może uchodzić za trwałe. Umarł bowiem król, ale pozostali przy życiu jego bliscy współpracownicy, którzy z nim nową monarchię współtworzyli i którzy różne elementy polityki ostatniego króla-piasta po jego śmierci kontynuowali. Tam bowiem, gdzie brak źródeł pisanych, historyk musi się uciekać do innych świadków przeszłości. Jednak i ta data może być przedmiotem dyskusji. Oznacza ona zarazem koniec panowania dynastii piastowskiej i zejście z politycznej sceny głównego budowniczego królestwa. Poszczególne okresy są też bardzo nierównomiernie oświetlone przez źródła historyczne, co sprawia, iż będą opracowane w sposób nierównomierny i nieproporcjonalny do wagi dokonujących się w nich wydarzeń. Zwykliśmy je nazywać związkami plemiennymi. Sam jednak mieszko już około 1197 roku z senioratu na przyszłość rezygnował, skoro przyrzekł uczynić swoim następcą leszka białego, syna kazimierza ii sprawiedliwego, który tron wielkoksiążęcy osiągnął w drodze uzurpacji. Mamy nadzieję, że nawet w tym wypadku nie przetniemy drastycznie procesu historycznego, że - inaczej mówiąc - pozwolimy czytelnikowi dostrzec w czasach andegaweńskich ich piastowskie korzenie, tak jak u schyłku czasów piastowskich elementy determinujące andegaweńską i jagiellońską przyszłość.znamiona okresu to w wysokim stopniu działania programowe władzy państwowej zmierzające do umocnienia gospodarki towarowo-pieniężnej, do stworzenia instytucji centralnych państwa bez drastycznego naruszania mocno ukorzenionych już struktur dzielnicowych, do prawnego unormowania wielu dziedzin życia zbiorowego, do uregulowań na dużą skalę naszych stosunków z państwami sąsiadującymi, wreszcie do otwarcia nowych horyzontów w polityce, życiu społecznym, a nawet w kulturze, co zamanifestowało się w założeniu uniwersytetu. . Przyjmowana często ścisła chronologicznie początkowa cezura to rok 1202 - data śmierci mieszka iii starego, koryfeusza senioratu i tym samym jedności politycznej polski, bowiem o seniorat opierała się władza wielkoksiążęca. Jest to podstawowy problem badawczy, z którego także czytelnik musi zdawać sobie sprawę. Kulminacja walki o immunitet, nowe formy osadnictwa opierające się na dzierżawie i świadczeniach, w których znaczną rolę odgrywał pieniądz, tworzenie gmin miejskich na prawie niemieckim, załamywanie się struktur społecznych wynikających z wszechobecnego „prawa książęcego” - to najważniejsze przejawy trendu rozwojowego tego ważnego, wbrew pozorom, w dziejach polski okresu.kolejny i ostatni okres omawiany w niniejszym tomie da się określić hasłowo jako „odbudowa królestwa polskiego”. Xi wieku, oraz na monarchię odnowioną, której przyszło już raczej tylko bronić i utrwalać tamte zdobycze, przezwyciężając trudności wewnętrzne i zewnętrzne.w osobny okres wyodrębnia się stulecie xiii. Osiągnięcia tego okresu mają znaczenie fundamentalne dla dziejów narodu polskiego. Były to: państwo wiślan i państwo polan. Dzieje Polski piastowskiej VIII w. -1370. Wielka historia Polski. Tom 2 Ebook. Wiedzę pewną zastępuje siłą rzeczy domysł lub na poszlakach budowana hipoteza.najwcześniejszy okres objęty niniejszym tomem dałoby się określić jako schyłek epoki plemiennej. Nie obejmowały one całego terytorium znajdującego się w polu naszej obserwacji, stąd uprawniony jest domysł, że równolegle istnieć mogły inne jeszcze związki o podobnym charakterze, a takie nazwy, jak mazowsze, kujawy, pomorze, lędzice, rozciągające się w sposób pewny lub domniemany na większych obszarach, zdają się za tym przemawiać.okres drugi otwiera panowanie mieszka i. Stąd powstaje niejednolitość opracowania nie tylko pod względem objętościowym, ale także pod względem charakteru i rodzaju informacji, a więc i jakościowym. Przyjmujemy, że rozpoczęło się ono w połowie x wieku. Umowność przyjęcia roku 1370 jako zamykającego niniejszy tom bierze się także z tego, że będzie on otwierał tom następny. Ujawnia się tu zależność historyka od źródeł informacji, którymi może dysponować. Jak jednak już powiedziano, ta cezura też nie jest bezdyskusyjna, bo w grę mogą wchodzić trzy koronacje (1295, 1300 i 1320). Ścisła więc cezura nie jest tu całkowicie zasadna i bezpieczniej jest przyjąć jako dolną granicę okresu przełom xii i xiii wieku. Daty dokładnej nie znamy. Dzieje Polski piastowskiej VIII w. -1370. Wielka historia Polski. Tom 2 Pdf. Z czasów oświetlonych już nieźle przez źródła pisane znamy takie związki plemion z terenu słowiańszczyzny nadłabskiej, a mianowicie wieletów i obodrzyców. Być może zresztą zagrożenie z zewnątrz przyspieszyłoby proces zjednoczeniowy czy choćby tylko konsolidację sił wewnętrznych. Uformowało się bowiem wówczas terytorium państwowe polski, powstała polska prowincja kościelna, która dokładnie nałożyła się na nie i była jednym z najważniejszych elementów więzi wewnętrznej państwa piastowskiego, pozyskano koronę królewską, która – choć nie była zdobyczą trwałą – legła przecież u podstaw naszej tradycji państwowej i narodowej, wreszcie stworzono podstawy gospodarczo-ustrojowe państwa, w tym system skarbowy, który zapewnił funkcjonowanie agend monarszych. Rozpada się na monarchię pierwszych piastów, która faktycznie tworzyła terytorialne i organizacyjne zręby polski i która załamała się w latach 30. Na obszarze, na którym powstało państwo polskie, mamy poświadczone z dużym prawdopodobieństwem dwa takie związki, które początkami sięgać musiały połowy ix wieku. Skoro więc przyjęto, że poprzedni okres zamyka się na przełomie xiii i xiv wieku, to konsekwentnie tak samo musimy otwierać okres „odbudowy królestwa polskiego”. Zamyka go ostateczne załamanie się jedności politycznej państwa piastowskiego, znajdujące przejaw w zaniku władzy wielkoksiążęcej, a także racjonalnych aspiracji jej utrzymania. Jeżeli plemiona uważać za wspólnoty osadnicze o pewnych cechach politycznych, za nietrwałe organizmy państwowe, mające swoich wodzów, starszyznę współdecydującą o wspólnych losach i zadaniach oraz jakieś ukorzenienie w zbiorowej tradycji, której ważnym elementem była pamięć o przodkach, to stulecia będące przedmiotem naszej uwagi trzeba by uznać za okres funkcjonowania plemion i związków plemiennych, za fazę jednoczenia się małych organizmów w większe jednostki polityczne. Są nimi np.: odkrywane przez archeologów ślady dawnych kultur, szczątki materialne bytowania naszych przodków, nazwy miejscowe i inne archaiczne elementy zachowane w języku, tradycja o czasach wczesnych przechowana w przekazach późniejszych. Ten długi okres nie jest wewnętrznie jednolity. Pomocne są także analogie do innych ludów i kultur czy ogólna wiedza socjologiczna i etnologiczna. Najbardziej przejrzystą wydaje się rok 1300 - data koronacji wacława ii na króla polski, oznaczająca czy może tylko symbolizująca przezwyciężenie rozbicia dzielnicowego. Dość jałowy w dziedzinie polityki, bowiem ujawniła się w nim zatrata horyzontów politycznych u dzielnicowych książąt, a wzajemne ich waśnie i konflikty wyczerpywały zasoby materialne, siły fizyczne i duchowe, ale równocześnie dokonywała się – jak gdyby na przekór tamtym przejawom słabości – transformacja struktur gospodarczych i społecznych, znajdująca odbicie w ewidentnym postępie na polu kultury i ideologii. Podobnie jest z cezurą końcową. To wszystko oznacza, że w historycznym procesie ciągłego stawania się ścisłe cezury chronologiczne mają charakter w wysokim stopniu umowny. Tak czy owak, najbezpieczniej jest i w tym wypadku przyjąć jako cezurę górną okresu przełom xiii i xiv wieku, tym bardziej że w strukturze wewnętrznej ówczesnej polski ścisłe daty nie miały większego znaczenia.wiek xiii jest przede wszystkim okresem wielkiej przebudowy niemal we wszystkich dziedzinach życia zbiorowego polaków. To oznacza, że początek okresu łączy się z przywróceniem koronacji królewskich, czyli stworzeniem łatwo czytelnej i obudowanej odpowiednią symboliką hierarchii władzy, z wykreowaniem suwerena, w myśl przyjętej wówczas zasady, że „król jest cesarzem w swoim królestwie” („rex imperator in regno suo”), że zatem w obrębie swego państwa nie może mieć nad sobą żadnej innej władzy. Im wcześniejszy okres, tym mniej mamy pewności co do efektów poznawczych osiągniętych przez historyka. Nie jest to wszakże zależność prosta. Im bliżej czasów nowszych, tym więcej opisu wydarzeń, im dalej wstecz, tym bardziej mamy do czynienia z obrazem ogólnym, opisem trendów rozwojowych i procesów. Dopiero więc koronacja księcia kujawskiego władysława i łokietka (1320) zdaje się wyznaczać początek nowego okresu. Są to mniej więcej dwa stulecia - od połowy viii do połowy x wieku. Jest to w pełni zasadne, bo w pojęciu „odbudowy” zawiera się bardzo dobrze również walka o wcielenie idei królestwa.jako cezurę końcową okresu wypadło przyjąć ścisłą datę: rok 1370 - datę śmierci kazimierza iii wielkiego.

Komentarze

Zostaw komentarz